Namen obdelovanja osebnih podatkov:

Proizvajalec HIV testa je družba AAZ-PRODUCTIONS LE MATERIEL BIOMEDICAL SARL, registrska številka 309 044 451, RCS of Créteil, Sogaris 217 - Bât G1 - 94664 Rungis Cedex – Francija (v tem obvestilu tudi: AAZ.

Distributer HIV testov za področje Republike Slovenije je družba MEDICOPHARMACIA, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana (v tem obvestilu tudi: Mediopharmacia, d.o.o.).

V okviru distribucije HIV testov je družba Medicopharmacia, d.o.o. za področje Republike Slovenije vzpostavila komunikacijski kanal (elektronski naslov hivtest@medicoph.com), preko katerega odgovarja na sporočila oziroma vprašanja potencialnih in dejanskih uporabnikov HIV testa »Autotest VIH® Self-test Device« (v nadaljnjem besedilu: uporabniki HIV testa) s področja Republike Slovenije, in sicer predvsem glede:

  • pomoči oziroma napotkov v zvezi s HIV testom;
  • vprašanj, ki se nanašajo na HIV ali katero drugo spolno prenosljivo okužbo;
  • uporabe HIV testa ali glede interpretacije rezultata

Sporočila, ki jih uporabniki HIV testa posredujejo na zgoraj navedeni elektronski naslov, lahko vsebujejo tudi osebne podatke uporabnikov HIV testa, vključno s posebnimi vrstami osebnih podatkov (predvsem podatke o zdravju uporabnika HIV testa), če uporabnik takšne osebne podatke družbi Medicopharmacia, d.o.o., samoiniciativno posreduje.

Vaši osebni podatki, ki ste nam jih oziroma če nam jih boste posredovali, se bodo tako obdelovali za namen priprave in podaje odgovora na vaše sporočilo oziroma vprašanje, na podlagi člena 6(1)(b) (izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je uporabnik HIV testa), člena 6(1)(c) (izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca), člena 6(1)(f) (zakoniti interesi, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba) in člena 6(1)(d) (zaščita življenjskih interesov posameznika), v povezavi s členom 9(2)(i) (zagotovitev visokih standardov kakovosti in varnosti medicinskih pripomočkov) in členom 9(2)(f) (uveljavljanje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Na podlagi določb Splošne uredbe o varstvu podatkov se bodo vaši osebni podatki, ki sta nam jih oziroma če nam jih boste posredovali, nadalje obdelovali tudi za potrebe izpolnjevanja zakonskih obveznosti distributerja (tj. družbe Medicopharmacia, d.o.o.) oziroma proizvajalca (tj. družba AAZ) HIV testov iz naslova vigilance medicinskih pripomočkov, ter za potrebe uveljavljanja, izvajanja ali obrambe morebitnih pravnih zahtevkov, ki bi izvirali iz zakonske dolžnosti vigilance ali odgovora na vprašanja uporabnika HIV oziroma za primere, kadar sodišča izvajajo svojo sodno pristojnost. Vigilanca medicinskih pripomočkov je sistem ugotavljanja, zbiranja in vrednotenja zapletov z medicinskimi pripomočki ter drugih spoznanj o varnosti v zvezi z njimi in ukrepanja za zmanjševanje tveganja, povezanega z njimi. To pomeni, da sta distributer in proizvajalec dolžna pristojne nadzorne organe obveščati o morebitnih zapletih z medicinskim pripomočkom (HIV testom), ki jima jih sporočijo uporabniki HIV testov ali tretje osebe. Distributer in proizvajalec podatke za namen vigilance posredujeta pristojnemu organu v anonimizirani obliki. Obdelava osebnih podatkov za potrebe vigilance se izvaja na podlagi člena 9(2)(i) (zagotovitev visokih standardov kakovosti in varnosti medicinskih pripomočkov) v povezavi z členom 6(1)(f) (zasledovanje zakonitih interesov) Splošne uredbe o varstvu podatkov, obdelava osebnih podatkov za potrebe uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov pa na podlagi člena 9(2)(f) (uveljavljanje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov) v povezavi s členom 6(1)(f) (zasledovanje zakonitih interesov – npr. uveljavljanje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Odločitev o tem, ali in katere osebne podatke nam boste posredovali, je povsem v vaši diskreciji. Če nam vaših osebnih podatkov ne posredujete, zaradi tega za vas ne bodo nastale nobene negativne posledice, pri čemer pa vas obveščamo, da bomo odgovor na vaše morebitno vprašanje lahko podali zgolj v okviru informacij, s katerimi bomo razpolagali.

Rok hrambe:

Vaše osebne podatke bomo hranili do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani.

Vaše pravice:

Skladno z določbami veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) imate pravico do dostopa, popravka, pozabe, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo. Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne. Omejene so z veljavnimi predpisi in jih v določenih primerih ni treba izpolniti. Dodatno imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Nadzorni organ v Republiki Sloveniji je Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si.

Upravljavec in kontaktni podatki:

Upravljavec: Družba Medicopharmacia, d.o.o. kot upravljavec obdeluje samo podatke, potrebne za namen odgovora na sporočilo oziroma vprašanje uporabnika HIV testa, za namen izpolnitve obveznosti iz naslova vigilance medicinskih pripomočkov in za potrebe uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov (oziroma ko sodišča izvajajo svojo pristojnost), ki bi izvirali iz obveznosti vigilance ali odgovora na vprašanja uporabnika HIV testa.

Kontaktni podatki: MEDICOPHARMACIA, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je [MK1], ki jo lahko kontaktirate preko elektronskega naslova [hivtest@medicoph.com] ali po pošti na naslov družbe.

 

Uporabniki oziroma kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov so lahko zaposleni pri družbi Medicopharmacia, d.o.o., upravni oziroma nadzorni organi, pristojni za medicinske pripomočke, sodišča, državni in drugi pristojni organi, ter tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali pogodbenem razmerju (npr. odvetniki družbe, itd.).

Družba Medicopharmacia, d.o.o. lahko podatke, ki so relevantni za izpolnjevanje obveznosti iz naslova vigilance medicinskih pripomočkov, v anonimizirani obliki posreduje tudi proizvajalcu HIV testa, tj. družbi AAZ.

Vaši podatki se ne bodo prenašali v tretje države ali mednarodnim organizacijam.